کاش می‌دانستند امید از چشمانشان

شوق از خنده‌هایشان و عشق از بودنشان

آغاز میشود