تایپ حروف عربی در ورد

 

برای تایپ متون عربی لازم است با کلیدهای ترکیبی مخصوص اعراب گذاری آشنا باشیم. برای مشاهده ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 
توجه داشته باشید کلید های ترکیبی مخصوص اعراب زیاد بوده و موارد زیر مهمترین آن ها و یا پرکاربرد ترین می باشند.
  
Shift+ A      (فتحه)
 
Shift+ S      (ضمه)
 
Shift+ D      (کسره)
 
Shift+ Q      (تنوین فتحه)
 
Shift+ W     (تنوین ضمه)
 
Shift+ E      (تنوین کسره)
 
Shift+ F      (تشدید)
 
Shift+ B      (أ)
 
Shift+ N      (إ)
 
Shift+ M      (ء)
 
Shift+Z       (ة)
 
Shift+V       (ؤ)
 
Shift+X      (ی)
 
Alt+0250    ( ْ )      
 
*توجه داشته باشید که حرف (ة) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,
 
Times New Roman, Arial, ...) فعال است.

منبع: tebyan-zn.ir