آیا میدانید که...

شرکت اپل بیش از 80 هزار کارمند در سراسر جهان دارد.

منبع: apple.com