مدیر وبلاگ 15 ساله شد.

با تشکر از گوگل و دیگر عزیزانی که به یاد ما بودند و همچنین تولد کسانی که در 29 دی بدنیا آمدند، مبارک باشد.

...

دیگر باید شناسنامه را عکس دار کنیم.

...

7 سالم که بود، در یک اتوبوس نشسته بودم. با خود فکر میکردم هنوز 8 سال دیگر تا 15 سالگی مانده و این خیلی زیاد است؛ اما اینطور نبود و هیچ وقت نیست.زمان فریبنده است. انگار دیروز بود که دنیا آمدم (این حرف اشتباه نیست، شاید ذهنم در سیاره دیگری هست و هر روزش را 15 سال زمینی حساب میکند)

.

.

.

#قدر لحــــــــــــــــظات را بفهمیم نه بدانیم!