نمونه کار ما در نرم افزار فتوشاپ

در ادامه مطلب نمونه کار ما را که روتوش عکس و تبدیل آن به عکس رنگی است را مشاهده میکنید.

قبل از روتوش:

بعد از روتوش:

عکس رنگی شده: