نمونه کار ما در نرم افزار فتوشاپ

در ادامه مطلب نمونه کار ما را که ترکیب دو عکس است را مشاهده میکنید.

قبل از ترکیب:

بعد از ترکیب: